Miljön

Vi bryr oss om miljön genom att:

 • Marknadsföra produkter med bästa miljöegenskaper och som mäter högsta effektiviseringskrav.
 • Underhålla produkter på ett sådant sätt att minsta miljöpåverkan uppnås.
 • Att tänka kretsloppsprincipen och välja miljöanpassat och återanvändbart material i största möjliga mån.
 • Miljöfarligt avfall hanteras och tas om hand med största försiktighet och sorteras enligt särskilda rutiner.
 • Att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos de anställda, samt ständigt försöka förbättra miljöarbetet med målsättning att bidra till att skapa en renare miljö.
 • Begränsad klimatpåverkan – vi ska minska användningen av fossil energi. Våra transporter av människor och produkter ska vara så rena och effektiva som möjligt. Vi samåker med våra fordon / tjänstebilar i så stor utsträckning som möjligt. Vår elanvändning i våra lokaler / verkstäder ska vara energieffektiv.
 • Hållbar resursförbrukning – vi ska hushålla och använda miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller allt vi förbrukar, från förbrukningsmaterial vid servicearbeten till städkemikalier och kontorspapper. När de tjänat ut skall vi källsortera för återvinning så att kretsloppet sluts.
 • Socialt ansvar
 • Nöjda medarbetare och likabehandling – Vi ska värna ”J.A truck andan” som står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa.
 • Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för J.A TRUCK AB och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas.
 • Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.

Gammalt miljöfarligt avfall.

Avfallshantering av gamla delar: De lagstadgade föreskrifterna blir bara strängare och mer omfattande. J.A TRUCKs miljöservice övertar gärna denna uppgift och avfallshanterar naturligtvis alla gamla delar enligt de föreskrivna bestämmelserna.
Oljeservice: Speciellt hydrauloljor belastas extremt mycket. Oljan ska bytas regelbundet för att säkra optimal effekt. J.A TRUCKs oljeservice ser till att oljan alltid byts i tid och avfallshanteras på miljöriktigt sätt.
Avgasundersökning: För att skydda medarbetarna och miljön, är det nödvändigt att mäta avgasen på truckar med förbränningsmotor regelbundet. Vad gäller gasdrivna truckar föreskrivs t ex kontroll varje halvår. J.A TRUCKs miljöservice ser till att hålla tidsfristerna och utför alla föreskrivna mätningar exakt.

VD, Jörgen Alfelt